Naudojimosi tinklapiu ir paieškos sistema “BananaCar” taisyklės

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos
  1. Paieškos sistema “BananaCar” - tai tinklapiai: www.bananacar.lt, www.bananacar.eu,  www.bananacar.lv,  www.bananacar.ee,  www.bananacar.pl, www.bananacar.ua, www.bananacar.ru, toliau vadinami “Tinklapiu” arba “Paieškos sistema”.
  2. “Bendra kelionė” – tai bendra Vairuotojo ir Keleivio kelionė (vienos valstybės viduje arba už jos ribų) transporto priemone, kai Keleivis sumoka tam tikrą mokestį, skirtą padengti tokios kelionės išlaidoms, arba kai šalys susitaria dėl kelionės be atlygio.
  3. “Atlygis” – tai pinigų suma, kurią Vairuotojas ir Keleivis suderino tarpusavyje, ir kurią Keleivis sumoka Vairuotojui siekiant padengti konkrečios kelionės išlaidas. 
  4. “Vartotojas” – tai Keleivis, Vairuotojas arba bet kuris kitas registruotas ar neregistruotas vartotojas, dirbantis Paieškos sistemoje arba besinaudojantis kitomis sistemos paslaugomis.
  5. “Vairuotojas” – tai Vartotojas, kuris siūlo Keleiviui vietą vairuotojui priklausančioje transporto priemonėje kelionei konkrečiu maršrutu konkrečiu laiku.
  6. “Keleivis” – tai Vartotojas, kuris pasinaudojo ar ketina pasinaudoti Vairuotojo pasiūlymu bendrai kelionei Vairuotojo nustatytu maršrutu ir Vairuotojo nustatytu laiku.
  7. “Paskyra” – tai įrašas, kurį Vartotojas sukūrė Paieškos sistemoje.
    
 2. Bendrosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės taikomos visiems (registruotiems ir neregistruotiems) Paieškos sistemos vartotojams.
  2. Pradėjęs naudotis Paieškos sistema, Vartotojas tuo pačiu sutinka laikytis šių Taisyklių visa apimtimi.
  3. Pradėjęs naudotis Paieškos sistema, Vartotojas tuo pačiu patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant Konfidencialumo politikos reikalavimus.
  4. Pagrindinė informacija apie kelionę – susitikimo, įlaipinimo ir išlaipinimo laikas – turi būti suderinta Paieškos sistemoje.
    
 3. Informacijos talpinimas Tinklapyje ir naudojimasis Tinklapiu
  1. Paieškos sistemos vartotojais negali būti asmenys, kuriems registracijos metu nesukako 18 metų.
  2. Prieš pradėdamas naudotis Paieškos sistema, Vartotojas privalo užsiregistruoti – sukurti savo paskyrą, kurioje turi būti nurodyti asmens duomenys: vardas, pavardė, amžius, galiojantis mobilaus telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys bus apdorojami siekiant suteikti Vartotojui kuo tikslesnę informaciją apie Paieškos sistemą. Jei jūs nesutinkate su tuo, kad jūsų asmens duomenys būtų apdorojami – nekurkite paskyros.
  3. Vienas Vartotojas turi teisę sukurti tik vieną paskyrą. Vartotojas gali naudotis tik savo paskyra. Naudoti kelias paskyras arba naudotis svetimomis paskyromis griežtai draudžiama.
  4. Paieškos sistemoje talpindamas informaciją apie keliones arba bet kokią kitą informaciją (komentarus apie kitus vartotojus ir t.t.), Vartotojas tuo pačiu sutinka, jog Paieškos sistemos administratorius turi teisę tvarkyti šią informaciją bei bet kokiu būdu ją naudoti ir saugoti.
  5. Vartotojas įsipareigoja netalpinti Paieškos sistemoje neatitinkančios tikrovės, įžeidžiančios, klaidinančios ir kitos draudžiamos informacijos, taip pat ir informacijos, pažeidžiančios kitų asmenų teises (įskaitant intelektinės nuosavybės teises).
  6. Vartotojas įsipareigoja netalpinti Paieškos sistemoje reklaminės medžiagos (informacija apie konkrečią bendrą kelionę arba tokios kelionės paieška nelaikoma reklamine medžiaga).
  7. Paieškos sistemos administratoriui pareikalavus, Vartotojas įsipareigoja pašalinti informaciją iš Paieškos sistemos, jei yra pagrindo manyti, kad paskelbta informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų.
   ​​​​​​​
 4. Bendrų kelionių talpinimo tvarka
  1. Vartotojas, dirbantis Paieškos sistemoje, neturi teisės gauti atlygio už bendras keliones, kurios įvyko Paieškos sistemos pagalba. Pinigų suma, gauta iš pakeleivio, gali būti panaudota tik kelionės išlaidoms padengti, ir negali viršyti šių išlaidų.
  2. Kelionės metu Vartotojas neturi teisės teikti jokių mokamų paslaugų siekiant gauti pelno.
  3. Paieškos sistemos administratorius įspėja, jog keleivių vežimas už atlygį yra licencijuojama veikla. Vairuotojams, kurie teikia mokamas paslaugas arba stengiasi išvengti licencijavimo reikalavimų, talpinti skelbimus Paieškos sistemoje draudžiama.
   ​​​​​​​
 5. Vairuotojo pareigos
  Vykdydamas suplanuotos bendros kelionės sąlygas, Paieškos sistemos vartotojas – Vairuotojas – privalo:
  1. Asmeniškai atvykti į sutartą susitikimo vietą, sutarta transporto priemone ir laukti Keleivio ne ilgiau nei 15 minučių nuo sutarto susitikimo laiko (jei konkrečiu atveju nebuvo susitarta kitaip);
  2. Užtikrinti, kad konkrečiai kelionei skirta transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga ir švari;
  3. Pasikeitus kelionės sąlygoms, asmeniškai susisiekti su visais Keleiviais, užsakusiais vietą jo transporto priemonėje, ir suderinti naujas kelionės sąlygas. Keleiviui, kuris nesutinka su pasikeitusiomis sąlygomis, Vairuotojas privalo grąžinti gautą iš to Keleivio atlygį;
  4. Jei kelionės atsisako vienas ar daugiau Keleivių, Vairuotojas įsipareigoja šiuo pagrindu nekeisti kelionės sąlygų kitiems kelionę užsisakiusiems Keleiviams.
  5. Laikytis etikos (kalbos kultūros, aprangos reikalavimų, bendravimo etiketo ir t.t.) normų, demonstruoti pozityvų požiūrį į galimų probleminių situacijų sprendimą;
  6. Griežtai laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;
  7. Turėti galiojantį Transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą, laikytis jo reikalavimų bei įsitikinti, kad poliso sąlygos suteikia teisę užsiimti Keleivių vežimu;
  8. Turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, galiojančius transporto priemonės registravimo ir techninės apžiūros dokumentus, kitus būtinus dokumentus. Keleiviui pareikalavus, Vairuotojas privalo pateikti šiuos dokumentus susipažinimui;
  9. Jei kelionė vyks už Lietuvos Respublikos ribų, pasirūpinti visais būtinais kelionės užsienyje dokumentais;
  10. Iš anksto apskaičiuoti ir įvertinti visas kelionės išlaidas bei numatyti, kad iš Keleivio gautas atlygis padengs tik kelionės išlaidas, nesuteikiant galimybės gauti pelną;
  11. Grąžinti Keleiviui jo sumokėtą atlygį tuo atveju, jei kelionė neįvyko (išskyrus atvejus, kai kelionė neįvyko dėl Keleivio kaltės);
  12. Už bet kokią žalą, padarytą Keleiviui ar tretiesiems asmenims, Vairuotojas atsako pagal galiojančius įstatymus.
   ​​​​​​​
 6. Keleivio pareigos
  Vykdydamas suplanuotos bendros kelionės sąlygas, Paieškos sistemos vartotojas – Keleivis – privalo:
  1. Asmeniškai atvykti į sutartą susitikimo vietą ir laukti Vairuotojo ne ilgiau nei 15 minučių nuo sutarto susitikimo laiko (jei konkrečiu atveju nebuvo susitarta kitaip);
  2. Laikytis etikos (kalbos kultūros, aprangos reikalavimų, bendravimo etiketo ir t.t.) normų, demonstruoti pozityvų požiūrį į galimų probleminių situacijų sprendimą;
  3. Griežtai laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;
  4. Iš anksto informuoti Vairuotoją apie planuojamą bagažo vietų skaičių; supakuoti bagažą taip, kad jis nepažeistų automobilio arba kitų Keleivių bagažo; nevežti bagaže draudžiamų daiktų. Kertant sieną, deklaruoti visus deklaruotinus pagal galiojančius įstatymus daiktus, iš anksto informuojant Vairuotoją apie tokius daiktus;
  5. Nedelsiant pranešti Vairuotoju, jei kelionė atšaukiama Keleivio iniciatyva;
  6. Padengti sutartas su Vairuotoju kelionės išlaidas;
  7. Už bet kokią žalą, padarytą Vairuotojui ar transporto priemonei, Keleivis atsako pagal galiojančius įstatymus.
   ​​​​​​​
 7. Paieškos sistemos “BananaCar” statusas
  1. Paieškos sistema “BananaCar” (tinklapiai www.bananacar.lt, www.bananacar.eu,  www.bananacar.lv,  www.bananacar.ee,  www.bananacar.pl, www.bananacar.ua, www.bananacar.ru) nėra komercinės veiklos objektas. Vartotojai gali naudotis Paieškos sistema nemokamai.
  2. Paieškos sistema “BananaCar” skirta fiziniams asmenims, ieškantiems galimybės išvykti į kelionę automobiliu į tam tikrą vietą. 
  3. Paieškos sistema “BananaCar” negalima naudotis komerciniais tikslais (siekiant organizuoti keleivių pervežimus, turistines keliones ir pan.). “BananaCar” administratorius prašo nedelsiant pranešti apie Vairuotojus, pažeidžiančius šią nuostatą.
  4. BananaCar” administratorius neturi galimybės kontroliuoti Vartotojų, taip pat neturi galimybės užtikrinti, jog Vartotojai laikytųsi naudojimosi Paieškos sistema taisyklių. 
  5. “BananaCar” administratorius netikrina transporto priemonių registravimo ir draudimo dokumentų, transporto priemonių techninės būklės ir t.t., todėl Vartotojams nesuteikia jokių garantijų ir Vartotojų bei trečiųjų asmenų atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, atsiradusios pažeidus naudojimosi Paieškos sistema sąlygas ir/arba bet kokius kitus teisės dokumentus, atlyginimo.
  6. Paieškos sistema “BananaCar” neužsiima pervežimais ir neteikia jokių su pervežimais susijusių paslaugų. Mūsų tinklapiai (www.bananacar.lt, www.bananacar.eu,  www.bananacar.lv,  www.bananacar.ee,  www.bananacar.pl, www.bananacar.ua, www.bananacar.ru) – tai paieškos sistema ir “skelbimų lenta”, kurioje Vartotojai gali talpinti savo skelbimus ir ieškoti kitų skelbimų. Visi susitarimai dėl bendrų kelionių sudaromi tiesiogiai tarp Tinklapio  Vartotojų, todėl Paieškos sistemai “BananaCar” iš to nekyla jokios prievolės.
  7. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius nenagrinėja jokių Vartotojų skundų ir pretenzijų, neteikia savo išvadų dėl teikiamų paslaugų kokybės, taisyklių pažeidimo ir t.t. Jei Vartotojui susidarytų įspūdis, jog kiti Vartotojai pažeidžia jo teises, tai priklausomai nuo situacijos, Vartotojas turi kreiptis į teismą ar kitas vartotojų teises ginančias institucijas, kurios sprendžia ginčus.
  8. Už visą Paieškos sistemoje patalpintą informaciją ir su ja susijusių įsipareigojimų vykdymą asmeniškai atsako tie Vartotojai, kurie suteikė informaciją ir/arba paslaugas, ir/arba naudojasi paslaugomis. “BananaCar” administratorius šiuose santykiuose nedalyvauja ir neatsako už jų pasekmes. 
  9. Paieškos sistema “BananaCar” turi teisę saugoti ir naudoti bet kokią sistemoje esančią informaciją, kuri susijusiu su Tinklapio veikla (informaciją, būtiną sukurti Vartotojo paskyrai, informaciją, esančią skelbimuose, skunduose ir t.t.). Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius turi teisę pašalinti bet kokią Vartotojo informaciją tiek savo nuožiūra, tiek valstybinių institucijų reikalavimu .
  10. Valstybės institucijoms pareikalavus, Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius turi teisę atskleisti visą prieinamą informaciją apie Vartotojus, pasiūlymus, pretenzijas ir t.t.
  11. Tinklapio dizainas, prekės ženklo pavadinimas ir bet kurie kiti intelektinės  Paieškos sistemos “BananaCar” nuosavybė objektai yra apsaugoti, todėl griežtai draudžiama juos kopijuoti ar naudoti kitu būdu be Paieškos sistemos “BananaCar” administratoriaus sutikimo. Tinklapis ar bet kuri jo dalis negali būti atkartojama, dubliuojama, kopijuojama, parduodama, perparduodama ar kitai būdais naudojama komerciniais tinklais be rašytinio Paieškos sistemos “BananaCar” administratoriaus sutikimo. Taip pat draudžiama komerciniais tikslais rinkti ir saugoti Tinklapyje esančius duomenis.
  12. Daugiau apie Paieškos sistemos “BananaCar” atsakomybę skaitykite skyriuje “Paieškos sistemos “BananaCar” atsakomybės apribojimas”.
   ​​​​​​​
 8. Paieškos sistemos “BananaCar”  administratoriaus atsakomybės apribojimas
  1. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius neatsako ir ateityje neatsakys už jokius Vartotojų veiksmus (neveikimą), dėl kurių kilo žala kitų Vartotojų ir/arba trečiųjų asmenų nuosavybei, sveikatai ar bet kuriems kitiems interesams.
  2. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius neatsako ir ateityje neatsakys už jokią klaidinančią ar neatitinkančią tikrovės informaciją, kurią pateikė sistemos Vartotojai, taip ir ir už pakeistas kelionių sąlygas, atšauktas keliones, nesumokėtą ir/arba negrąžintą atlygį bei Vartotojų tarpusavio susitarimų pažeidimus.
  3. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius neatsako už neteisėtus sistemos Vartotojų veiksmus/veiklą.
  4. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius neatsako už Vartotojų nuostolius arba negautas pajamas, taip pat bet kokius kitus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius), Vartotojų tarpusavio susitarimus, taisyklių pažeidimus ir t.t.
  5. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius neatsako už tai, jei pažeisdamas taisykles, Vartotojas naudojasi sistema komerciniais tikslais.
  6. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius nenagrinėja Vartotojų pretenzijų dėl kitų Vartotojų veiksmų/neveikimo. Jei Vartotojas turi reikalavimų ar pastabų kitiems Vartotojams, jis gali tiesiogiai kreiptis į šiuos Vartotojus arba į į ginčus nagrinėjančias institucijas. Savo nepasitenkinimą arba komplimentus kitiems Vartotojams galima reikšti paliekant komentarus ar pasinaudojant reitingų sistema (jei tokios galimybės yra).
  7. Paieškos sistemos “BananaCar” vartotojai sutinka ir patvirtina, jog Paieškos sistemos “BananaCar” administratoriaus atsakomybės apribojimai yra protingi, pagrįsti ir būtini, bei neprieštarauja, kad Paieškos sistemos “BananaCar” administratoriaus atsakomybės apribojimai galiotų visa apimtimi.
   ​​​​​​​
 9. Vartotojų teisės
  1. Vartotojai sutinka, jog Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius turi teisę bet kuriuo metu (iš anksto nepranešęs) savo nuožiūra apriboti Vartotojams galimybę naudotis sistema, sustabdyti arba pašalinti Vartotojų paskyras.
  2. Informaciją apie taikomus apribojimus Vartotojai gali gauti raštu kreipdamiesi į administratorių.
  3. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius turi teisę imtis visų būtinų priemonių Vartotojams identifikuoti (pagal IP adresus ir kitus duomenis) tam, kad būtų galima išvengti naudojimosi sistema taisyklių pažeidimo ir pakartotino užblokuotų Vartotojų prisijungimo (jiems bandant kurti naujas paskyras). Tai yra administratoriaus teisė, bet ne pareiga.
   ​​​​​​​
 10. Patarimai sistemos Vartotojams, besitariantiems dėl bendros kelionės
  1. Prieš kelionę aptarkite pagrindines kelionės sąlygas - dengiamų išlaidų sumą, pradinį ir galutinį kelionės maršruto tašką (tikslius adresus), susitikimo laiką, numatomą kelionės trukmę, bagažo vietų skaičių ir tipą, galimybę rūkyti automobilio salone, bendrą keleivių skaičių, galimybę keliauti su naminiais gyvūnais, vaikais, kuriems reikalingos specialios kelionės sąlygos (vaikiškos automobilių kėdutės ir t.t.), galimybę klausyti muziko ir pan.
  2. Sužinokite, kokiu automobiliu keliausite – jo markę, modelį, gamybos metus, spalvą, valstybinį numerį. Perduokite šią informaciją savo artimiesiems, kurie nekeliauja kartu.
  3. Naudodamiesi Paieškos sistema “BananaCar”, jūs veikiate savo vardu ir savo nuožiūra. Prieš priimant sprendimą dėl kelionės ar pakeleivių, įvertinkite visą jums prieinamą informaciją, imkitės visų įmanomų saugumo priemonių. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius nenagrinėja Vartotojų pretenzijų dėl nesėkmingos/neįvykusios kelionės.
   ​​​​​​​
 11. Ginčų sprendimas
  1. Santykius tarp Paieškos sistemos “BananaCar” Vartotojų reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  2. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Paieškos sistemos “BananaCar” Vartotojų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka – teisme pagal Paieškos sistemos “BananaCar” administratoriaus registracijos vietą.
  3. Ginčai, kylantys tarp Paieškos sistemos “BananaCar” Vartotojų, sprendžiami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
   ​​​​​​​
 12. Taisyklių pakeitimai
  1. Paieškos sistemos “BananaCar” administratorius turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neperspėję Vartotojų, keisti šias bei Konfidencialumo politikos taisykles, taip pat atlikti bet kokius kitus pakeitimus, susijusius su sistemos darbu, išorės dizainu ir funkcionalumu. 
  2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai jos paskelbiamos Paieškos sistemoje. Pakeitus taisykles, nurodoma jų aktuali versija.